Colofon

Stilstaan in beweging is een uitgave van Rijnstate.
Hiermee zorgen we voor een blijvende herinnering aan de periode dat het coronavirus vanaf het voorjaar van 2020 de wereld overspoelde, en ons ziekenhuis binnendrong.
Stilstaan in beweging is geschonken aan alle medewerkers en vrijwilligers van Rijnstate die zich met hart en ziel hebben ingezet om de beste zorg te leveren aan onze patiënten én aan elkaar.

Coördinatie en eindredactie
Jeroen Glas, Galiëne Pott, Charlene Zitter, in opdracht van de Raad van Bestuur

Tekst
Bart de Haan (verhalen)

Fotografie
Hanne van der Woude en Leonie Jansen

Vormgeving en druk
Communicatieregisseurs*,
Linda Rieken en Michel Kroesen

Kunst
Maria Barnas en Felix Salut (vormgeving gedicht)

Webversie
Communicatieregisseurs*,
Mark Verheij
www.rijnstate-covid-19verhalen.nl

Contact
communicatie@rijnstate.nl

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk/fotokopie, digitaal of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

© www.rijnstate.nl